Regulamin

REGULAMIN KURSÓW I SZKOLEŃ
„Green Way” Sylwia Subik
Ul. Spółdzielcza 6/61, 23-200 Kraśnik
Nip:715 15 87 113
Regon: 060508080

1. Firma/Uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem przed przystąpieniem do szkolenia i dostosowania się do jego postanowień.

2. Przesłanie formularza on-line lub wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego faksem bądź pocztą elektroniczną stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie rezerwacją miejsca szkoleniowego.

3. Koszt uczestnictwa wraz z usługami zawartymi w cenie, podany jest w ofercie poszczególnych szkoleń.

4. Warunki ogólne uczestnictwa w kursie:

Osoba zgłaszająca się na kurs KPP zaświadcza, że spełnia kryteria, o których mowa w art.15 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 września 2006r o Państwowym Ratownictwie Medycznym (jest zatrudniona lub jest członkiem wymienionych jednostek). 

5. W przypadku nie zdania jakiegokolwiek z egzaminów istnieje możliwość podejścia do kolejnych, a egzamin poprawkowy uczestnik musi zdać po wcześniejszym ustaleniu terminu z wykładowcą i organizatorem kursu.

6. CENTRUM SZKOLEŃ zastrzega sobie prawo do odwołania podanego na stronie internetowej terminu kursu, w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń, o czym ma obowiązek zawiadomić uczestnika kursu mailem, pisemnie lub telefonicznie.

7. W przypadku, gdy kurs nie odbędzie się z przyczyn zależnych od Green Way – zaliczka w całości zwracana jest na konto wpłacającego lub za jego zgodą przechodzi na poczet kolejnego kursu w następnym terminie.

8. Całkowity koszt uczestnictwa w kursie, łącznie z kosztami podróży i hotelu ponosi uczestnik.

9. Obecność na zajęciach teoretycznych i praktycznych jest obowiązkowa. Organizator ma prawo skreślić z listy uczestników osobę, która nie była obecna na 10% zajęć. Chyba, że przyczyna nieobecności wywołana została nadzwyczajnymi okolicznościami, ( udokumentowanymi przez uczestnika) takimi jak choroba i inne. Wówczas kurs może zostać kontynuowany, po ustaniu tych nadzwyczajnych zdarzeń, jednakże przerwa nie może być dłuższa niż jeden rok.

10. Osobie skreślonej z w/w powodów nie przysługuje zwrot poniesionych kosztów za kurs.

11. Uczestnicy kursu mają obowiązek wykonania wszystkich zadań postawionych przez prowadzących zajęcia.

12. Kurs podzielony jest na część ogólną i specjalistyczną.

13. Płatność za udział w kursie. Po dokonaniu zgłoszenia prosimy o wpłatę zaliczki ( 200zł) – NIE DOTYCZY KURSU PODSTAWOWEJ I ROZSZERZONEJ PIERWSZEJ POMOCY.

Numer konta :
Alior Bank: 10 2490 0005 0000 4000 4712 6826
Spółdzielcza 6/61
23-200 Kraśnik
NIP: 715-158-71-13
REGON: 060508080
Wpłacając zaliczkę w tytule wpisz: ” imię, nazwisko, rodzaj kursu, jego termin oraz miejscowość” (np. Jan Kowalski-kurs………w terminie …….)

14. Zaliczka nie jest zwracana w przypadku, gdy kursant nie zgłosi rezygnacji na co najmniej tydzień przed rozpoczęciem kursu.

15. Pozostałe przypadki rozpatrywane są indywidualnie, po kontakcie z biurem firmy Green Way.

16. JEŻELI PŁATNOŚĆ MA BYĆ DOKONANA PRZELEWEM NA PODSTAWIE FAKTURY prosimy o podanie danych do faktury w UWAGACH Formularza zgłoszeniowego.

17. Najpóźniej na 4 dni przed rozpoczęciem szkolenia, na podany adres e-mail zostaną przesłane informacje dotyczące szkolenia. W przypadku potwierdzenia szkolenia, zostaną wysłane wszelkie informacje organizacyjne oraz prośba o dokonanie płatności. W przypadku nie otrzymania jakichkolwiek informacji do 4 dni przed zajęciami, prosimy o kontakt telefoniczny z działem szkoleń.

18. Materiały szkoleniowe wręczane uczestnikom zajęć chronione są prawem autorskim. Kopiowanie i upowszechnianie ich w celach komercyjnych jest zabronione.

19. Informujemy, że administratorem danych osobowych z art. 4 pkt.7 RODO jest Green Way Sylwia Subik z siedzibą w Kraśniku (23-200), ul. Spółdzielcza 6/61. Państwa dane będą wykorzystane wyłącznie do celów handlowych i związanych z realizacją zamówienia.

Przysługują Państwu następujące prawa:
a) prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 „RODO”,
b) prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 „RODO”,
c) prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 „RODO”,
d )prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 „RODO”,
e) prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 „RODO”.
Akceptując regulamin, uczestnik akceptuje zasady polityki prywatności RODO firmy Green Way Subik Sylwia.